Nr 51/07 
 
:: REDAKCJA :: KONTAKT ::                           Środa, 26 listopada, Leona, Lesławy
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Myśl o jutrze, działaj dzisiaj!

Czekamy na zgłoszenia od Państwa, dotyczące wykładów, których cykl zaplanowaliśmy specjalnie dla naszych Czytelników. Każdy z wykładów zostanie wygłoszony w 5 miejscowościach.

 Dalej »
Zapraszamy na nową stronę internetową Echa Katolickiego

www.echokatolickie.pl

Wydania od 1 stycznia 2008 r.

 

nowe wyszukiwanie


Wiosna Kościoła (6/2006)
     

Odnowa w Duchu Świętym pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bardzo bliskim, kochającym, najważniejszym w szeregu spraw codzienności.

Dzieło Ducha Świętego
Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z bardziej prężnych i najliczniejszych ruchów działających w Kościele katolickim. To iskra zapalająca do działania w duchu Ewangelii osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest jedynie namiastką wiary. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie - modlitwa, lektura Pisma Świętego - zaczyna być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie…

Pani Janina, lider Wspólnoty siedleckiej działającej przy parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus czynnie angażuje się w życie wspólnoty już od 10 lat. Jak sama mówi, dopiero przynależąc do Odnowy w Duchu Świętym odkryła, kim tak naprawdę jest Jezus. - Bo do tej pory takiego Go nie znałam - tłumaczy. – Kiedyś myślałam, że to srogi Sędzia, teraz wiem, że jest kochającym Tatusiem. Kiedy po raz pierwszy zetknęła się ze wspólnotą, była pod wielkim wrażeniem. Na Eucharystii - masa ludzi, do końca nie rozumiała, co się dzieje. Tutaj odnalazła coś zupełnie nowego. - Modlitwa ludzi, kapłana i taka jedność – wspomina – Czułam, że ci wszyscy ludzie tworzyli jedną wielką rodzinę… Teraz już sobie nie wyobraża życia bez wspólnoty.

Źródło
Za początek Odnowy Charyzmatycznej przyjmuje się rok 1967, a konkretnie dni skupienia zorganizowane w Pittsburghu (Stany Zjednoczone). Tematem refleksji uczyniono sakrament bierzmowania i konsekwencje, jakie niesie w sobie przyjęcie darów Ducha św. Wybierając to zagadnienie sięgnęli po opisy biblijne, słowa Jezusa, który obiecał Kościołowi Ducha Prawdy, który „doprowadzi ich do całej Prawdy”. Niespodziewanie idea młodych Amerykanów przekształciła się w wielką falę odnowy Kościoła. Wielu uważa, że było to odpowiedzią na modlitwę papieża Jana XXIII, proszącego, aby Sobór Watykański II zaowocował nie tylko zbiorem kolejnych dokumentów, ale też "nowym Zesłaniem Ducha Świętego". Faktem jest, że podczas pierwszego kongresu, który odbył się w Bazylice św. Piotra w Rzymie, w 1975 r., papież Paweł VI nazwał Odnowę Charyzmatyczną – wielką szansą dla Kościoła. Jan Paweł II podtrzymał tę opinię mówiąc, iż ruch jest jednym ze znaków nowej wiosny.

Obecnie przynależy do niego ponad 70 mln katolików w ponad 100 krajach świata. W Polsce pierwsze grupy Odnowy zaczęły powstawać w latach 70. XX w. Obecnie liczbę osób uczestniczących w spotkaniach modlitewnych szacuje się na 27 tys. osób zgromadzonych w ok. 600 wspólnotach. Każdego roku na czuwania modlitewne na Jasna Górę przyjeżdża 200 tys. osób. W każdej diecezji działa od kilku do kilkudziesięciu grup modlitewnych. W samych Siedlcach działają trzy wspólnoty: przy parafii Świętego Stanisława, grupa „Nazaret”, przy kościele Ducha Świętego - „ Rodzina w Duchu Świętym” oraz przy parafii Św. Teresy -„Jezus”.
Odnowa dała początek wielu innym wspólnotom religijnym, jak francuska Wspólnota Emmanuel – czy w Polsce - Wspólncie Miłości Ukrzyżowanej.

Odnowa ma obecnie w Polsce do dyspozycji trzy wydawnictwa - Wydawnictwo „M” w Krakowie (wydające m. in. znany także u nas miesięcznik „List”) , Wydawnictwo Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi i Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence k. Warszawy.

Nowa wiosna
Odnowa charyzmatyczna, od samego początku, jest ruchem prowadzącym ku wewnętrznemu nawróceniu. Pomaga odkryć Boga, który jest bliskim, kochającym Ojcem i Przyjacielem, a nie tylko teoretycznym pojęciem. Odkryć Jego obecność w Eucharystii. Z tego wypływa troska o to, by angażować się w życie społeczne, być czytelnym znakiem Boga dla innych ludzi, by budować Kościół. Członkowie ruchu prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych, m.in. na ulicach miast i w zakładach karnych. Cechą wyróżniającą członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym jest radość – dar Ducha Bożego – tak potrzebna w dzisiejszych czasach. Wynika to z przekonania, że tylko Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie pragnienia człowieka.

Przyjdź i zostań
Spotkania odbywają się zwykle co tydzień. Jest praca w grupach, katecheza, modlitwa. Spotkania zawsze są otwarte, wszyscy są mile widziani.

Członkowie siedleckiej wspólnoty „Jezus” (par. św. Teresy) spotykają się w każdy poniedziałek o 19.15 na czuwaniach modlitewnych, natomiast w środy o 19.15 uczestniczą w Eucharystii. Grupa działająca przy parafii Ducha Świętego zbiera się w każdy wtorek o godz. 18.00 na Mszy Św., a po niej gromadzi się na modlitwie. Z kolei wspólnota „Nazaret” spotyka się w każdy czwartek o 19.30.

Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez księdza i zespół świeckich animatorów. Podczas spotkań jest czytane i rozważane słowo Boże. Poprzedza je prośba do Ducha św. o dar zrozumienia, o obecności, światło, umocnienie wary, jedność. Medytację zamyka modlitwa uwielbienia, przebłagania, prośby. Mogą jej towarzyszyć, choć nie muszą, znaki - takie jak np. modlitwa językami, których dane osoby nigdy wcześniej się nie uczyły (pisze o tym św. Paweł w swoich listach).

Elementami, na które jest położony szczególny nacisk w grupach odnowy charyzmatycznej, są przede wszystkim osobista, intymna, wręcz miłosna więź z Bogiem, pogłębiana poprzez codzienną modlitwę indywidualną, życie sakramentalne oraz studium Pisma Świętego. Wszystko to ma prowadzić do głębszego poznania miłosiernej miłości Ojca, przyjęcia Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Następny ważny element to życie przemienione w służbę Bogu w braciach - głoszenie wszędzie i w każdej sytuacji wielkich dzieł, które Bóg uczynił.

Specjalne dary
Ruch charyzmatyczny wyrasta z założenia, że chrześcijanie są obdarowywani charyzmatami, którymi służą w procesie budowania wspólnoty Kościoła.

Charyzmaty to specjalne dary Ducha Świętego, które są pomocne w wypełnianiu chrześcijańskiej misji. Św. Paweł zalicza do charyzmatów dar wyrażania słowem mądrości i wiedzy (por. 1 Kor 12, 8), uzdolnienie do działalności apostolskiej, prorockiej, nauczycielskiej oraz umiejętność niesienia pomocy i zarządzania (por. 1 Kor 12, 28). Na innym miejscu wymienia też bezżenność: „Każdy jednak otrzymuje od Boga własny dar: jeden taki, a drugi inny"- pisze. (1 Kor 7, 7). Napomina, aby otrzymane dary wykorzystywać nie ku podbudowywaniu własnej pychy, własnego „ja”, lecz by służyły wspólnocie Kościoła.

Ważnym narzędziem ewangelizacji jest Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym oraz Rekolekcje Ewangelizacyjne.

Każdego roku wiosną wspólnota prowadzi Seminarium Pogłębienia Wiary - cykl spotkań formacyjnych, prowadzących do przebudzenia i ożywienia wiary, zakończonych chrztem w Duchu Świętym (termin zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich, oznaczający odkrycie na nowo działania Boga i Jego miłości w swoim życiu). Ponadto w ciągu roku członkowie wspólnoty mają okazję przeżywać dni skupienia, rekolekcje, seminaria.

Znanym ośrodkiem rekolekcyjnym jest dom w Magdalence k. Warszawy. Każdego roku przyjeżdża tu wiele osób, którym nie wystarcza dotychczasowa wiara, jej płytkość i powierzchowność. Przywożą swoje zranienia i tęsknoty, nieumiejętność przebaczenia, grzeszność itd. Od tych rekolekcji często rozpoczyna się długa droga formacji – już na miejscu w parafii. Kluczowym momentem formacji jest modlitwa całej wspólnoty - na wzór modlitwy Jezusa - o odrodzenie w Duchu Świętym, nazywane także chrztem w Duchu Świętym lub wylaniem Ducha. Jest rozumiana jako prośba o otwarcie na przyjęcie łask, darów, przede wszystkim otrzymanych w sakramentach chrztu, bierzmowania, małżeństwa lub kapłaństwa. Jest wołaniem o uaktywnienie tego wszystkiego, co często w wyniku zaniedbań, letniości, obojętności jedynie w niejednym chrześcijaninie zaledwie „drzemie”…
Owocem chrztu w Duchu Świętym jest radykalna przemiana życia, poddanie się leczącej miłości Boga, umiłowanie modlitwy, Słowa Bożego, sakramentów, budowanie ufność Bogu, pogłębione spojrzenie w sprawy Boże i ludzkie. Obok tego pojawiają się nieraz wspomniane już charyzmaty nadzwyczajne - mówienie językami, dar prorokowania, uzdrowienia fizyczne i duchowe.

Spotkania są otwarte. Istnieją grupy także w innych parafiach naszej diecezji zwykle informują o tym plakaty, są informacje na tablicach przy kościołach. Warto tam przyjść, zobaczyć, spróbować – a może i zostać…Jeśli tylko pali się tęsknota w sercu.


 
Podlaskie Echo Katolickie, 2004